ഹെഡ് ഓഫീസ്

FLOOR
SECTIONSOFFICIALS
GROUND FLOOR
Reception
ഐ. ടി വിഭാഗം
ഒന്നാം നില
ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ
 • ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്
മാനേജർ (I/A)
 • പെർമിറ്റ്
മാനേജർ (പെർമിറ്റ്)
രണ്ടാം നില
എക്സൈസ്ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
 • Salary, Abkari, Excise Establishment Cost etc.
മാനേജർ (അഡ്മിൻ I)
മൂന്നാം നില
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻജനറൽ മാനേജർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)
 • Transfer and Posting, Appointments,Training,Tapal etc.
മാനേജർ (അഡ്മിൻ II)
മാനേജർ (സെക്രട്ടേറിയൽ )
നാലാം നില
Office of the Chairman & Managing DirectorThe Chairman & Managing Director
CS to MD
IT Department (Hardware & Server Management)
OperationsManager (Operations )
അഞ്ചാം നില
സെക്രട്ടേറിയൽ വിഭാഗംGeneral Manager (Finance) &Company Secretary (i/c)
നിയമ വിഭാഗംലോ ഓഫീസർ
ആറാം നില
Financeഫിനാൻസ് മാനേജർ
 • വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ
Accounts Officer-I
Accounts Officer-II
 • Cash
 • Purchase
 • Sales

ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്

 • ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്
 • പെർമിറ്റ്

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

 • അഡ്മിൻ I
 • അഡ്മിൻ II

IT

 • ഐ. ടി വിഭാഗം

സെക്രട്ടേറിയൽ വിഭാഗം

നിയമ വിഭാഗം

Finance

 • വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ
 • Cash
 • Purchase
 • Sales