ആർ .എം ഓഫീസുകൾ

റീജിയണൽ മാനേജർ

Smt. RASHA K
KINFRA APPAREL PARK, ST. XAVIERS COLLEGE P.O, MENAMKULAM, THIRUVANANTHAPURAM-695586
ഫോൺ :9497720917 ഇ-മെയിൽ : ksbcrms@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (S1)

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് ബാലരാമപുരം, റെസൽപുരം
ഫോൺ :9446002378
ഇ-മെയിൽ :ksbcrslpm@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE, NEDUMANGAD, State warehousing corporation,Pazhakutty P.O, Pazhakutty
ഫോൺ :9447297922
ഇ-മെയിൽ :ksbcndd@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE, MENAMKULAM, Kinfra Apparel Park, Menamkulam, Thumba,St Xaviers College PO
ഫോൺ :9497269685
ഇ-മെയിൽ :ksbcmenamkulam@gmail.com

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് ആറ്റിങ്ങൽ, Govt. ITI യുടെ എതിർവശം, ആറ്റിങ്ങൽ, തിരുവനന്തപുരം
ഫോൺ :9447297911
ഇ-മെയിൽ :ksbcatl@gmail.com

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ്, കൊല്ലം, കരികോട്, കൊല്ലം
ഫോൺ :9447297912
ഇ-മെയിൽ :ksbcklm@yahoo.co.in


റീജിയണൽ മാനേജർ

Smt. SHALLY T V
പുലികീഴ് , വളഞ്ഞവട്ടം P O
THIRUVALLA  PIN:689104
ഓഫീസ് ഫോൺ നം. 0469-2747751
ഇ-മെയിൽ :rms2tvla@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (S2)

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് കൊട്ടാരക്കര, സ്റ്റേറ്റ് വെയർഹൌസിങ് കോർപ്പറേഷൻ, പുലമോൻ, കൊട്ടാരക്കര
ഫോൺ :9446000568
ഇ-മെയിൽ :ksbc.ktkra@gmail.com

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് പത്തനംതിട്ട , കൊടുംതറ ജംക്ഷൻ റോഡ്
ഫോൺ :9447297915
ഇ-മെയിൽ :ksbcpta11@yahoo.co.in

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് തിരുവല്ല, വളഞ്ഞവട്ടം P O, തിരുവല്ല
ഫോൺ :9447297919
ഇ-മെയിൽ :ksbctvla@gmail.com

വിലാസം
KSBC FL-9 വെയർഹൌസ് ആലപ്പുഴ, കൊമ്മാടി, ആലപ്പുഴ
ഫോൺ :9447297913
ഇ-മെയിൽ :ksbcalapuzha@gmail.com

റീജിയണൽ മാനേജർ

Shri. SHIJU RAHMAN
KSBC REGIONAL OFFICE ,BEHIND I DRIVE AMUSEMENT PARK , KODIMATHA,MANIPPUZHA KOTTAYAM:686013
ഓഫീസ് ഫോൺ നം. 0481-2311079
ഇ-മെയിൽ :rmc1ksbc@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (C1)

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE KOTTAYAM, S H MOUNT P.O,Kottayam
ഫോൺ :9447297918
ഇ-മെയിൽ :ksbcktm06@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE AYYARKUNNAM, Kulakattuvayalil Building,Mattakkara road, Ayarkunnam
ഫോൺ :9497044564
ഇ-മെയിൽ :ksbcaykm19@rediffmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE THODUPUZHA, Olamattom, Thodupuzha, Idukki
ഫോൺ :9446000564
ഇ-മെയിൽ :ksbctdpa@yahoo.co.in

റീജിയണൽ മാനേജർ

Shri. ANOOP R
KSBC REGIONAL OFFICE, CENTRAL ZONE -II, CENTRALWAREHOUSING CORPORATION BUILDING, KADAVANTHRA, PIN-COCHIN-682020
ഓഫീസ് ഫോൺ നം. 9446000563
ഇ-മെയിൽ : ksbcrmcentral@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (C2)

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE THRIPUNITHURA, Petta, Thripunithura, Ernakulam
ഫോൺ :9446000560
ഇ-മെയിൽ :ksbctpra@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE KADAVANTRA, Gandhinagar,Kadavantra,Ernakulam-682020
ഫോൺ :9446000563
ഇ-മെയിൽ :ksbckadavantra@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE ALUVA, State Warehouse Building, Erumatthala, Choondy, Aluva
ഫോൺ :9447297910
ഇ-മെയിൽ :ksbc_aluva@rediffmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE PERUMBAVOOR, Vengola, Perumbavoor
ഫോൺ :9446000567
ഇ-മെയിൽ :ksbcpbvr@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE CHALAKKUDY, Near Railway station,P.O.CHALAKUDY
ഫോൺ :9447297901
ഇ-മെയിൽ :ksbcckdy@gmail.com

റീജിയണൽ മാനേജർ

Shri. SUGUNAN S
KERALA STATE BEVERAGES(M&M) CORPORATION LTD , REGIONAL OFFICE N1, POPE JOHN FIRST BLOCK, CHIYYARAM P.O, KURIACHIRA, THRISSUR, PIN-680026
ഓഫീസ് ഫോൺ നം. 0487-2252000
ഇ-മെയിൽ : regionalmanagern1@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (N1)

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE THRISSUR, kuriachira , THRISSUR
ഫോൺ :9447297909
ഇ-മെയിൽ :ksbctcr@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE PALAKKAD, English Church Rd, Opposite Indraprastha hotel, Thayilpatti, Kenathuparambu, Kunathurmedu, Palakkad
ഫോൺ :9447297920
ഇ-മെയിൽ :ksbcpkd@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE MENONPARA, MALABAR DISTILLERIES, COMPOUND MENONPARA,PALAKKAD
ഫോൺ :9447531680
ഇ-മെയിൽ :ksbcmpra@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE PERINTHALMANNA, NEAR RAILWAY GATE,ANGADIPPURAM
ഫോൺ :9497044797
ഇ-മെയിൽ :ksbcpmna@gmail.com

റീജിയണൽ മാനേജർ

Shri: SURESH  M
REGIONAL OFFICE NORTH-2, CHAKKORATHUKULAM, NADAKKAVU(P.O), KOZHIKODE-673 011
ഓഫീസ് ഫോൺ നം. 0495 2760200
ഇ-മെയിൽ : rmn2ksbckkd@gmail.com

WAREHOUSES UNDER REGIONAL OFFICE (N2)

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE KOZHIKODE, KSBC WAREHOUSE, VELLAYIL, NADAKKAVU.PO .
ഫോൺ :9447297921
ഇ-മെയിൽ :ksbckkd@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE NADUVANNUR, Mannankavu-673614, Naduvannur, Kozhikkode
ഫോൺ :8301835638
ഇ-മെയിൽ :ksbcnaduvanoor@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE WAYANAD, PINANGOD ROAD, KALPETTA
ഫോൺ :9447622100
ഇ-മെയിൽ :ksbcwyd@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE KANNUR, State Warehouse Building, Thavakkara, Kannur
ഫോൺ :9447297914
ഇ-മെയിൽ :ksbckannur@gmail.com

വിലാസം
KSBC-FL-09 WAREHOUSE BATTATTUR, Battathur, Panayal, Kasargod
ഫോൺ :9446000561
ഇ-മെയിൽ :ksbcvpm@gmail.com