ഹെഡ് ഓഫീസ്

FLOOR
SECTIONSIMPORTANT OFFICIALS
GROUND FLOOR
Reception
ഐ. ടി വിഭാഗം
ഒന്നാം നില
ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്ഇന്റേണൽ ഓഡിറ്റർ
HOD (IT)
 • ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്
മാനേജർ (I/A)
Operations
 • Operations
Manager (Operations )
രണ്ടാം നില
എക്സൈസ്ഡെപ്യൂട്ടി കമ്മീഷണർ
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ
 • Salary, Abkari, Excise Establishment Cost etc.
മാനേജർ (അഡ്മിൻ I)
മൂന്നാം നില
അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻജനറൽ മാനേജർ (അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ)
 • Transfer and Posting, Appointments,Training,Tapal etc.
മാനേജർ (അഡ്മിൻ II)
മാനേജർ (സെക്രട്ടേറിയൽ )
നാലാം നില
Office of the Chairman & Managing DirectorThe Chairman & Managing Director
CS to MD
IT Department (Hardware & Server Management)
OperationsAssistant General Manager (Operations )
അഞ്ചാം നില
സെക്രട്ടേറിയൽ വിഭാഗംGeneral Manager (Finance) &Company Secretary (i/c)
നിയമ വിഭാഗംലോ ഓഫീസർ
ആറാം നില
Financeഡെപ്യൂട്ടി ജനറൽ മാനേജർ (ഫിനാൻസ്)
 • വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ
Senior Manager (Accounts ) -I
Senior Manager (Accounts )-II
 • Cash
 • Purchase
 • Sales

ഇൻറ്റേണൽ ഓഡിറ്റ്

Operations

അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ

 • അഡ്മിൻ I
 • അഡ്മിൻ II

IT

 • ഐ. ടി വിഭാഗം

സെക്രട്ടേറിയൽ വിഭാഗം

നിയമ വിഭാഗം

Finance

 • വരവ് ചെലവ് കണക്കുകൾ
 • Cash
 • Purchase
 • Sales